Tools

USRŠBIH

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BIH

You are here: Home » ORGANI USRŠBIH » Upravni odbor » Semir Šejtanić
Srijeda, 17. Jan. 2018.

Semir Šejtanić

E-mail Ispis PDF

 


BIOGRAFIJA

 

          Ime i prezime: Semir Šejtanić

          Adresa: Mostar, Opine bb. 88 104 Mostar

         

         

 

Lični podaci

 

Datum rođenja: 14.03.1977. god.

Mjesto rođenja: Čapljina , Bosna i Hercegovina

 

Obrazovanje

 

Univerzitet  Džemal Bijedić u Mostaru

·        Nastavnik  islamske vjeronauke, 1997-1999.

·        Profesor pedagogije,  2000-2004.

Univerzitet u Banjoj Luci

·        Magistar pedagoških nauka 2005-2009

 

Radno iskustvo

 

·        Nastavnik islamske vjeronauke, Osnovna škola Vrapčići od 1999. do 2004.

·        Profesor psihologije i logike, Karađoz-begova medresa u Mostaru, od 2004. do 2005. god.

·        Pedagog u IV osnovnoj školi u Mostaru, od 2004. do 2009. god.

·        Direktor u VII osnovnoj školi u Mostaru, od 2009.god.

 

·        Ukupno radno iskustvo ( 5 godina kao nastavnik, 1 godina profesor,  5 godina kao pedagog, 2 godine kao direktor )

 

Sadašnji poslovni angažman

·        Direktor u VII osnovnoj školi u Mostaru, od 2009.god.

 

Informatičko obrazovanje

 

·        Osposobljen za rad na računaru, Microsoft Office 2003, 2007 ( Word, Excel, Power Point, ) Internet, Corel, Joomla

·        Posjedujem velika iskustva u radu sa  multimedijalnom opremom

·        Zvanični sam uređivač web stranica pojedinaca i institucija; posebno izdvajam web stranice:


Poznavanja jezika

 

·        Veoma dobro poznavanje engleskog jezika,

·        Pasivno poznavanje arapskog jezika

 

            Reference:

           

·        Vođenje i organiziranje velikog broja prezentacija ,  radnih i fokus grupa

·        Regionalni koordinator  i član Upravnog odbora „Državnog udruženja Vijeća roditelja i škole“ za Hercegovinu od 2006. god.

·        Svršenik jednogodišnjeg seminara „ Školski menadžment, upravljanje i organizacija rada škole.“ Finansijer CES

·        Osposobljen za rad sa djecom problematičnog ponašanja. Prisustvovao seminar  Bony Miller, april 2007. god.

·        Međunarodni certifikat „ Vertificate of Achievement-TWI FOR CHILDREN“ ( smanjena sposobnost učenja, ADHD, Strategija za učitelje i nastavnike, rad sa roditeljima ), Mart 2006. god.

·        Predsjednik  Udruženja pedagoga HNK/HNŽ-e od 2006. god.

·        Prošao edukacijske treninge na teme : Uloga roditelja u obrazovanju, Nadarenost, Razvoj timskog  rada, Komunikacijske vjestine, Pisanje projekata , Rad sa djecom sa posebnim potrebama, Demokratija i ljudska prava, Individualizacija obrazovanja...

·        Voditelj državnog projekta „ Zaštita ljudskih prava u školama“. Projekat se realizovao  na cjelokupnom području B i H, a  finansirala  ga je  Evropska komisija,  uz podršku svih kantonalnih  ministarstava obrazovanja; Federalnog ministarstva obrazovanja, Ministarstva civilnih poslova

    B i H ( period 2007-2008.god.)

·        Aktivan zagovarač, voditelj i učesnik različitih kampanja za jačanje prava učenika i prava roditelja

·        Profesor  informatike u Kulturnom centra „ Kralj Fahd“ u Mostaru, za djecu osnovnoškolskog uzrasta,

·        Jedan od organizatora i voditelja Ljetne škole za osnovce  „ MOST“,  u organizaciji KC „ Kralj Fahd“ Mosta,  od 2006. do 2009.god.

·        Glavni certifikator UDP-a  za Hercegovinu

·        Voditelj projekta  „Opremanje trening centra IV osnovne škole „  (2005.god. )

·        Voditelj i odgovorna osoba projekta  „ Posebni smo- nadareni smo“  ( projekat namijenjen nadarenim učenicima ). Projekat finansiran od strane CES-a ( 2006-2007 god. )

·        Voditelj projekta Udruženj apedagoga HNK-a pod nazivom „ Oni su naša budućnost“. Projekat trajao 6 mjeseci namijenjen nadarenim učenici iz škola sa područja Grada Mostara, Finansijer Federalno ministarstvo obrazovanja,  oktorbar 2007-maj 2009.god.

·        Predlagač i realizator velikog broja školskih projekata koji su rezultirali unapređenjem kvalitete rada škole i poboljšanim materijalno-tehničkim uslovima rada škole

·        Svršenik jednogodišnjeg seminara  „Inkluzija u obrazovanju“. Seminar organizovan od strane Pedagoškog zavoda. Voditelj seminara prof. Dr. Sadeta Zečić. Seminar obuhvatio: prilagođeni IEP, saradnja sa porodicom, nastavnik u inkluzivnom okruženju, mart, 2006. god.

·        Pri kantonalnom Ministarstvu obrazovanja HNK-a , predavač i ispitivač iz predmeta pedagogije za dobivanje državne licence instruktora i predavača vožnje.

·        Predsjednik aktiva pedagoga HNK-a

·        Učesnik projekta agencije za standarde B i H „ Ocjenjivanje i vrednovanje znanja učenika“,

·        Boravio u Norvešoj 7 dana i opservirao sistem školstva i organizacije i menadžmenta u  Norveškoj

·        Učesnik  „Regionalne konferencije o promicanju rada Vijeća roditelja i škole“,  Mostar 2007. god.

·        Osposobljen za rad po „RWCT-e metodologiji“. Posjedujem certifikat Centra obrazovnih inicijativa

·        CIVITAS, Završen seminar iz programa „ Umijeće življenja„

·        Učesnik državnog projekta Ministarstva obrazovanja Italije i B i H. U sklopu projekta  2007 god. kojeg  je realizovao EDCAID boravio u Italiji 21 i opservirao sistem školstva i menadžmenta škola Italije ,da bi na kraju dobio i adakvatan certifikat

·        Učesnik okruglog stola na temu u Mostaru „ Inkluzija novi pristup invalidnosti „

·        Certifikat „ Djeca sa specifičnim poteškoćama u učenju“ Pedagoški zavod, novembar 2008.god.

·        Predavač na seminaru održan u Sarajevu,  aprila 2008. god. Seminar organizovan od strane Pedagoškog zavoda Mostar za direktore svih osnovnih škola

·        Učesnik međunarodnog istraživanja „The Open University and Language Studiesm“ prof.dr. Owen Jackson o obrazovanju, Maj 2009. god.

·        Član radne grupe pri Kantonalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta  HNK-a o prevenciji asocijalnog ponašanja mladih, februar-maj 2009. god.

·        Učesnik, voditelj i realizator projakta “Praktična primjena kodeksa za zaštitu ljudskih prava u školama“, Finansije Evropska komisija, decembar 2008-decembar 2009. god.

·        Autor knjige u izdanju Pedagoškog zavoda Mostar, „ Put ka inkluzivnim školama“,  April 2009. god.

·        Učesnik međunarodne konferencije „ Skrbništvo i ponovno uključenje maloljetnika sa posebnim fizičkim i psihičkim potrebama,  i promocija poduzetništva u sektoru socijalnih poslova B i H“, Sarajevo 22-23 april, 2009. god.

·        Učesnik i realizator istraživanja „ Kvalitativni i kvantitativni monitoring inkluzije u osnovnim školama u B i H“, pod rukovodstvom prof.dr. Luise Zaghi, redovnog profesora sa Univerziteta u Bolonji, maj, 2009. god.

·        Mentorstvo  velikom broju pripravnik a i volontera pedagoga sa područja HNK-a, 2008-2009. god.

·        Učesnik i voditelj projekta na području Hercegovine  „SUSTAIN“ ( Trgovina ljudima ) . Projekat realizuje CRS uz saglasnost i podršku Ministarstva civilnih poslova B i H; februar, 2009-februar, 2011.god.

·        Učesnik međunarodnog seminara „Obrazovanje za mir“ ( EFP), Fojnica,oktobar 2008, Jahorina, februar 2009. god.( Voditelji seminara prof.dr. B. Danesh ( Canada ), prof.dr. Sara Clarck ( SAD)

·        Predavač i jedan od voditelja seminara direktorima i pedagozima škola „ Iskustva inkluzije na području B i H „ Cebntar za kulturu, juni, 2009.god.

·        Objavljen naučni rad na temu „ULOGA I STIL RADA NASTAVNIKA U SAVREMENOJ ŠKOLI“ Septembar 2009.god. br. 52

·        Učesnik i izlagač na međunarodnoj  konferenciji pedagoga, Jahorina 2009.god.

·        Voditelj seminara „Bogatstvo različitosti“ OSCE-e, Mostar, oktobar 2009, oktobar 2010.god.

·        Voditelj seminara „ Predrasude i stereotip“, OSCE-e, Prozor 2010.god.

·        Voditelj i realizator projekta u organizaciji Češke ambasade „ Opremanje kabineta školskim namještajem“, Mart 2010.god.

 

 

Oblasti/područja tema:

-         Ljudska prava, timski rad, nenasilno rješavanje sukoba,tehnike aktivnog učešća, rad sa nadarenim učenicima, tehnike facilitacije,javno zagovaranje, strateško planiranje, pisanje projekata i namicanje sredstava, identifikacija potreba, uloga porodice u odgoju djece, tolerancija,i zgradnja institucije, komunikacijske vještine,volonterizam i drugo.

 

Za potvrdu ovih informacija možete se obratiti na sljedeću adresu :

e-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript              ( vlastiti mail )

    Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript      ( Udruženje pedagoga HNK-a)

             Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript                      ( Četvrta osnovna skola )

    Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript             ( VII osnovna skola )

                      Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript                        ( Pedagoški zavod Mostar )

             Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript                          (Udruženje za saradnju roditelja i škola u B i H )

                                                                                               

 

                                                                                                                 mr.Semir Šejtanić