Tools

USRŠBIH

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BIH

You are here: Home » PROJEKTI USRŠBIH
Srijeda, 17. Jan. 2018.

PROJEKTI

E-mail Ispis PDF

USRŠBIH u saradnji sa vladinim i nevladinim sektorom realizovlo je veliki broj projekata u cilju poboljšanja kvaliteta odgojno obrazovnog procesa.

 1. Organizacija Državne konferencije Vijeća roditelja u junu 2005.god.
 2. Projekat Kampanje javnog zagovaranja «”Dosljedna primjena zakona o radu školskih tijela” u okviru kojeg je nacionalna grupa trenera u saradnji sa regionalnim koordinatorima sprovela istraživanje na 8 kantona/regija za roditelje i nastavnike i predstavnike Ministarstva obrazovanja i pokrenula incijative za izjednačavanje zakonskog statusa Vijeća roditelja u državi / juli-septembar 2005 /
 3. Projekat promocije udruženja kroz promo materijal
 4. Projekat podržan od Ambasade Norveške Kraljevine «Edukacija  Vijeća roditelja» 2006/ 2007
 5. Kreiran Priručnik za Vijeća roditelja u BiH  u partnerstvu  sa OSCE BIH-Odjel za obrazovanje 2006/ 2007
 6. Izrađen dokument u partnerstvu  sa FKR Sarajevo-  « Kodeks za zaštitu ljudskih prava u školama BiH» podržan od Evropske komisije i Ambasade Velike Britanije 2006/ 2007
 7. Realiziran Projekat « Oblikujući budućnost «, Decembar 2007- Maj 2008, Ambasada Velike Britanije u BiH, Izgradnja kapaciteta roditelja i učenika u «dvije škole pod jednim krovom»/ zajednica Stolac , razvoj  saradnje i povjerenja i  kampanje
 8. USRŠBIH je partner CRS /Catholic Relief Services / od 2005.godine za BiH u provođenju Regionalnog projekta «Prevencije trgovine ljudskim bićima sa posebnim osvrtom na djecu» sa 3 zemlje jugoistočne Evrope - partnerskim roditeljskim asocijacijama Rumunije, Albanije i Kosova. U okviru ovog regionalnog projekta USRŠBIH  je predstavljao BiH kroz projekat «Roditeljska odgovornost za  trafficking u BiH», baziran na UNICEF-om radnom okviru s ciljem unapređenja znanja i jačanja kapaciteta roditelja. Kao rezultat ovog projekta i saradnje partnera kreirana je i zajednička brošura s ciljem animiranja roditeljske uloge u zaštiti djece i promociji dobre prakse o sigurnoj sredini za djecu, u čemu je USRŠBIH dao aktivan doprinos.
 9. Realizacija  projekta «Prevencije trgovine ljudskim bićima sa posebnim osvrtom na djecu» ,uz pomoć CRS-a u RS i Unsko-Sanskom kantonu 2006/2007
 10. Realiziran  projekt «Prevencije trgovine ljudskim bićima sa posebnim osvrtom na djecu» uz pomoć CRS-a u Tuzli, Banovićima, Kalesiji i Derventi, 2008 god.
 11. Realiziran projekat «Roditelji i škola zajedno», podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške u zajednicama Jajce, Drvar, Bosansko Grahovo i Bosanski Petrovac  Maj 2008-Januar 2009.
 12. Realiziran projekat «Roditelji u akciji za bolje škole», podržan od Ambasade Kraljevine
 13. Norveške u zajednicama Vareš, Domanovići-Čapljina i Bosanska Gradiška, april 2009-decembar 2009. Pored roditeljskih kampanja, rezultat projekta i štampan „Priručnik za trenere“ za obuku Vijeća roditelja kao jedan od rezultata projekra.
 14. Realiziran  projekt «Prevencije trgovine ljudskim bićima sa posebnim osvrtom na djecu» uz pomoć CRS-a u Varešu, Banja Luci i Sarajevu, 2009 god.
 15. Realiziran partnerski projekat sa Fondacijom za kreativni razvoj Sarajevo «Zaštita ljudskih prava u školama-primjena praktičnog koncepta», podržan od Evropske Komisije u  BiH, 2009-2010. Urađen prvi dokument „Kodeks za zaštitu ljudskih prava u školama“ u BiH.  Rezultat projekta- u 54 škole u BiH formirana tijela u školama Savjeti za zaštitu ljudskih  prava. Trenutno se realizira u saradnji sa Ministarstvima obrazovanja usavajanje Platforme za razvoj ovih školskih tijela u školama.
 16. Štampan prvi Priručnik za obuku Vijeća roditelja u Bosni i Hercegovini, podržan od strane  OSCE, trenerska grupa USRŠBIH, 2009, nalazi se na www.uskoro.ba.
 17. U toku implementacije partnerski projekat sa CRS-om BiH “Održive intervencije za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini” (SUSTAIN) , s fokusom na obrazovanju o borbi protiv trgovine ljudima , USAID, 2009-2012. Trenutno trenerski tim USRŠBIH radi  Priručnik za učenike osnovnih i srednjih škola s ciljem prevencije problema trgovine ljudima.
 18. Realiziran projekat «Roditelji zagovaraju promjene»2010, podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške u zajednicama Bosanska Gradiška (Osnovna škola Dubrave), Mostar (Gimnazija), Bijelo Polje, Mostar (Osnovna škola Bijelo Polje) I Bosanska Krupa (Prva osnovna škola). Ostvarene vrlo uspješne roditeljske kampanje, gdje su roditelji zagovaranjem uspješno namicali dodatna sredstva za rješavanje problema u školama. Projekat fokusirao integraciju roditelja i učenika i smanjenje diskriminacije u zajednicama opterećenim konfliktom i segregacijom.