Tools

USRŠBIH

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BIH

You are here: Home » PROJEKTI USRŠBIH » Realizovani projekti » "Zaštita ljudskih prava-Kodeks"
Srijeda, 17. Jan. 2018.

Zaštita ljudskih prava u školama

E-mail Ispis PDF

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BiH (APSCBiH) u partnerstvu sa Fondacijom za kreativni razvoj (FKR), udružena sa CRS U.S.CC.B u Bosni i Hercegovini realizira projekt za izgradnju kapaciteta roditelja, nastavnika i ucenika u BiH po pitanjima koja se odnose na zaštitu ljudskih prava u školama, i zagovaranja za razvoj mehanizama i instrumenata da se zaštite ova prava, podržan od strane Evropske Komisije. Ovaj projekt ce obuciti 80 roditelja i nastavnika koji su ukljuceni u neformalne regionalne grupe roditelja i škola u osam geografskih regija širom BiH da prepoznaju važnost ljudskih prava u školama prema Univerzalnoj deklaraciji za ljudska prava i Konvenciji prava djeteta. Projekat ce ohrabriti 80 clanova iz regionalnih grupa da skupe 720 predstavnika iz Vijeca roditelja, Vijeca ucenika i Vijeca nastavnika iz osam regija i Ministarstava obrazovanja da se reflektuju o diskriminaciji u školama i analiziraju alata za zaštitu.

Svrha projekta
Ojacati sve obrazovne ucesnike da se bore za zaštitu ljudskih prava u školama širom BiH, s ciljem obrazovanja roditelja i nastavnika iz APSCBiH, okupljenim u grupama roditelja i škola, o stanju ljudskih prava u lokalnim školama i u metodama zagovaranja, za zaštitu ljudskih prava u obrazovnom sistemu, te kreiranju dokumenta za zaštitu prava za sve skole u BiH

Edukacija vijeca roditelja
Projekat podržan od Norveške ambasade i realizira se u tri regije SBK-a, ZE-DO i HNK-a u 6 gradova (Vitez, Busovaca, Žepce, Stolac, Bugojno i Prozor) gdje egzistiraju dvije škole pod jednim krovom. Projekat traje 9 mjeseci. Cilj projekta je da unaprijedi i afirmiše interese roditelja u školama, putem stvaranja medusobne saradnje i povjerenja, s ciljem poboljšanja kvalitete sistema obrazovanja u BiH. Na ovaj nacin doci ce do izgradnje kapaciteta Vijeca roditelja osnovnih škola u "dvije škole pod jednim krovom" kao mehanizma kojim ce se poduprijeti proces administrativnog i pravnog ujedinjenja škola. Aktivnosti su: edukacija Vijeca i rad na zajednickim kampanjama javnog zagovaranja, gdje ce vijeca zajedno iz liste prioriteta rješavati problem koji odaberu.

 

 

Održana finalna prezentacija Kodeksa za zaštitu ljudskih prava u školama

Fondacija za kreativni razvoj u partnerstvu sa Udruženjem za saradnju roditelja i škola je 12. decembra organizirala prezentaciju publikacije "Kodeks za zaštitu ljudskih prava u školama" u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine sa ciljem upoznavanja glavnih nositelja reforme obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa sadržajem projekta ''Zaštita ljudskih prava u školama u BiH - Kodeks za zaštitu ljudskih prava'' kao i sa glavnim rezultatom ovog projekta u vidu publikacije .

Na prezentaciji su prisustvovali predstavnici iz lokalnih i međunarodnih nevladinih organizacija, kao što su predstavnici: Save the Children Norway, Save the children UK, Obrazovanje gradi BiH, Step by step, OIA, British Council, SOROŠ, Terca, One World SEE, Helsinški komitet BiH, ICVA BiH, Catholic Relief Service BiH, Helsinški parlamet građana Banja Luka, te predstavnici Danske, Britanske, Norveške i Švicarske ambasade. Prezentaciji su također prisustvovali predstavnici kantonalnih ministarstava obrazovanja, ministarstva Prosvjete i kulture Republike Srpske, kao i predstavnica Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Na početku prezentacije Jesenko Osmanagić, projekt menadžer i izvršni direktor Fondacije za kreativni razvoj, pozdravio je goste nakon čega se prisutnima obratio ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, Safet Halilović. Uslijedilo je obraćanje predstavnika Delegacije Evropske Komisije u BiH Michale Docherty-a, šefa socijalno-ekonomskog sektora, te Victorie Harrison zamjenice ambasadora Ambasade Velike Britanije u BiH.

Nakon pozdravnih govora je uslijedila prezentacija publikacijekoju je održao Samir Haljeta, predsjednik Udruženja za saradnju roditelja i škola i projekt koordinatora u projektu "Zaštita ljudskih prava u školama-Kodeks za zaštitu ljudskih prava". Gosti prezentacije su imali priliku, da nakon prezentacije Kodeksa postavljaju pitanja o samom sadržaju publikacije i njenoj namjeni.

Tokom finalnog dijela prezentacije održana je vrlo zanimljiva i konstruktivna diskusija o narednim potrebnim koracima u cilju uspješnog uvođenja Kodeksa u školsku praksu tokom koje su se svi prisutni vrlo aktivno uključili postavljajući pitanja i iznoseći svoje stavove o datoj tematici.

Nakon prezentacije projekta, 27. decembra 2007. u prostorijama FKR-a održana je završna radionica na kojoj su analizirani rezultati projekta "Zaštita ljudskih prava u školama-Kodeks za zaštitu ljudskih prava", te definirani naredni koraci potrebni za uvođenje Kodeksa u upotrebu u svakodnevnoj školskoj praksi.