Tools

USRŠBIH

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BIH

You are here: Home » PROJEKTI USRŠBIH » Aktuelni projekti » "Zaštita ljudskih prava-Kodeks"
Srijeda, 17. Jan. 2018.

Zaštita ljudskih prava

E-mail Ispis PDF

 ''Zaštita ljudskih prava u školama u BiH - primjena prakticnog koncepta za zaštitu ljudskih prava u školama''

Fondacija za kreativni razvoj Sarajevo i Udruženje za saradnju roditelja i škola koristeci rezultate i iskustva iz prethodnog projekta "Zaštita ljudskih prava u školama u BiH - Kodeks za zaštitu ljudskih prava" je ponovo finansijski podržano od strane Delegacije Evropske Komisije u BiH za nastavak projekta unapredivanja ljudskih prava u školskoj praksi koji ce trajati dvije godine.Na osnovu glavnog rezultata prethodnog projekta u vidu publikacije "Kodeks za zaštitu ljudskih prava u školama> novi projekat planira potrebne korake u cilju uspješnog uvodenja Kodeksa u školsku praksu .Kroz akcije regionalnih centara "Vijeca škola i roditelja>, nastavnici, roditelji i ucenici ce u osnovnim i srednjim školama širom BiH biti obuceni da formiraju Savjete za zaštitu ljudskih prava u školama, te razviti pilot incijative za podizanje kapaciteta clanova Savjeta za zaštitu ljudskih prava sa ciljem uvrštavanja standarda zaštite i zaštititnih tijela u svakodnevnu školsku praksu.

Projekat ce okupiti 135 školskih aktivista iz regionalnih roditeljsko-školskih grupa u BiH, koji ce voditi projektne aktivnosti, kao i vladinih predstavnika koji ce aktivno doprinijeti u razvoju projektnih inicijativa. Školski aktivisti u partnerstvu sa vlastima ce zagovarati primjenu koncepta da ostvare saradnju sa predstavnicima vlasti ukljucenim u reformu u cilju poboljšavanja zakonske regulative koja je u vezi sa uvodenjem prakticnog koncepta za zaštitu ljudskih prava u svakodnevni školski život.

Takoder je planirana saradnja sa "Konferencijom ministara za obrazovanje u BiH" s ciljem da se harmonizira edukacioni sistem u BiH sa demokratskim principima kako bi se osiguralo da školska tijela i vlade brže dostignu uslove za potpuno uklapanje novog prakticnog koncepta zaštite ljudskih prava u školama.

Takoder ce školski aktivisti iz USRŠBiH, okupljeni u 9 RRŠG, raditi na razvoju promotivnih resursa za podizanje svijesti šire društvene zajednice o važnosti bolje prakse zaštite ljudskih prava u školama.

Ovaj projekat ce ukljuciti 3151 nosioca projekta iz škola (kao krajnjih korisnika) - 135 roditelja, ucenika, nastavnika i pedagoga iz 9 regionalnih grupa, a putem uspješno provodenih projektnih aktivnosti ce biti poboljšana situacija za cijelu populaciju djece ukljucene u obrazovni sistem kao i u svim školama u BiH.

Na kraju ce za škole biti uradeni monitoring izvještaji o napretku 54 "Savjeta za zaštitu ljudskih prava u školama", te prezentirani nosiocima reforme obrazovanja u cilju ohrabrivanja ovih nosioca da ucestvuju u uvedenju prakticnog koncepta za zaštitu ljudskih prava u školama, te u poboljšanju legislativa koja se odnosi na pedagoške standarde i NPP u školama. Ove informacije ce dalje poslužiti kao osnova za inicijativu razvoja politika.