Tools

USRŠBIH

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BIH

You are here: Home » O NAMA » Statut » Semir
Subota, 24. Feb. 2018.
Semir

Semir

Prirucnik-Osnovne radionicarskog rada

Utorak, 29 April 2014 18:46 Published in Aktuelnosti

Priručnik  za  trenere  „Prevencija  trgovine  ljudima“  je  nastao  na  osnovu  praktičnog iskustvenog i zajedničkog rada nevladinih organizacija i trenera u oblasti prevencije trgovine ljudima  u  radu  sa  djecom  i  mladima  iz  neformalnog  obrazovanja  u  kojem  su  učestvovali: Udruženje  „Novi  put“  Mostar,  Udruženje  “Zemlja  djece“  Tuzla,  Udruženje  građana  za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ Bijeljina, Humanitarna organizacija SOS-Kinderdorf Sarajevo, Udruženje za saradnju roditelja i škola u BiH, Centar za socijalni rad Zenica i JU „Dom porodica“ Zenica.

fdd

Ponedjeljak, 10 Oktobar 2011 21:09 Published in Statut
dgf

Statut

Ponedjeljak, 10 Oktobar 2011 21:05 Published in Statut

Na osnovu člana 10. u vezi sa članom 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik/novine BiH”,br.32/01 I 42/03) Osnivačka skupština  Udruženja za saradnju roditelja i škola ,koja je održana dana 28.02.2005-e godine u Sarajevu , usvojila je    

                     

S T A T U T

 

UDRUŽENJA ZA SARADNJU  RODITELJA I ŠKOLA
 BOSNE  I HERCEGOVINE

 

 

 

I   OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovaj Statut je osnovni akt kojim se reguliše organizacija i djelatnost Udruženja  koje je osnovano odlukom o osnivanju  na osnivačkoj skupštini dana 28.02.2005. god. u skladu sa Zakonom  o udruženjima  i fondacijama  Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 2.

 

 

Udruženje   (u daljnjem tekstu Udruženje)  djeluje na cijeloj  teritoriji Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom  o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 3.

 

Udruženje stiče svojstvo pravnog lica  danom upisa u  registar  kod nadležnog organa.

 

Član 4.

 

 Ovim statutom  u skladu  sa članom 12  zakona utvrđuje se :

 • Puni i skraćeni naziv Udruženja  i sjedište udruženja
 • Ciljevi Udruženja
 • Postupak za primanje  i isključivanje članova  Udruženja
 • Organi udruženja
 • Pravila za ostvarivanje , korištenje  i raspolagnje sredstvima  Udruženja i nadzor nad korištenjem tih sredstava
 • Javnost rada
 • Postupak za izmjenu i dopunu Statuta   i donošenje drugih opštih akata
 • Oblik  i sadržaj pečata
 •  Zastupanje Udruženja
 • Uslovi i postupak za pripajanje , razdvajanje, transformaciju  ili prestanak rada  Udruženja
 • Druga pitanja  od značaja za organizaciju  i djelovanje  Udruženja

 

 

II  NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

 

Član 5.

 

Puni  naziv Udruženja  je :

 

Udruženje  za saradnju  roditelja  i škola u Bosni i Hercegovini

Udruga za suradnju roditelja i škola u Bosni i Hercegovini

Удруженје за сараднју родителја и школа у Босни и Херцеговини

 

 

Skraćeni naziv Udruženja :

 

USRŠBIH

USRŠBIH

УСРШБИХ

 

Puni naziv Udruženja  službeno se koristi  na latinici i ćirilici , a  koristi se na sva tri jezika  koji su u službenoj upotrebi  u Bosni i Hercegovini.

 

 

 

Član 6.

 

Sjedište Udruženja je: Sarajevo, ul.Zagrebačka br.18.

Odluku o promjeni adrese donosi upravni odbor Udruženja.

 

Član 7.

 

Udruženje djeluje na principima humanosti, nepristrasnosti, nezavisnosti, tolerancije,  u duhu razvoja ljudskih prava, demokratije i multietničnosti.

 

 

 

 

III  CILJEVI  UDRUŽENJA

 

Član 8.

 

        

Ciljevi Udruženja su:

 

-          Aktivno uključenje roditelja i nastavnika, učenika i građana u obrazovni

sistem, te razvoj vijeća roditelja i škole u BiH.

-          Umrežavanje vijeća roditelja na nivou BiH i šire radi sticanja znanja i vještina, razmjene iskustava, izgradnje povjerenja i podrške, te uzajamna saradnja i pomoć.

-          Rad na edukativnim aktivnostima za svoje članove putem različitih  edukativnih programa i sadržaja.

-          Rad na promovisanju i zastupanju  prava  roditelja, nastavnika i učenika .

-          Promovisanje rada i aktivnosti vijeća škole i roditelja BiH.

-          Razvijanje i realizacija programa i projekata koji su od općeg interesa za Udruženje.

-          Rad na prikupljanju i namicanju sredstava za rad, te promocija donatorstva i sponzorstva.

-          Uspostavljanje i razvijanje komunikacije i dijaloga između udruženja i predstavnika vlasti, stručnih ustanova, institucija i organizacija, medija, građana u zemlji i van nje, te prezentacija stavova i mišljenja  Udruženja prema svim zainteresovanim.

-          Razvoj  saradnje Udruženja sa drugim  ustanovama i udruženjima u zemlji i inozemstvu radi saradnje i razmjene iskustava sa sličnim organizacijama koje doprinose jačanju demokratije u školama  i unapređivanju odgoja i obrazovanja

-          Uticaj  i učešće u kreiranju odgojno  obrazovnog rada.

-          Poticanje i razvijanje različitih oblika i programa zajedničkog rada putem  manifestacija, konferencija i različitih događaja,takmičenja, edukativnih, stručnih i kulturnih  skupova, te  izdavačke djelatnosti.

-          Radi na promovisanju volonterstva.

-          Rad na poboljšavanju uvjeta rada škola.

-          Ostvaruje i druge zadatke koji proističu iz djelovanja i rada Udruženja  u skladu  sa odredbama ovog   statuta.

 

 

 

Član 9.

 

Utvrđene ciljeve Udruženje ostvaruje na način određen zakonom,ovim Statutom i drugim opštim aktima Udruženja.

 

 

   

IV  POSTUPAK ZA PRIMANJE I ISKLJUČIVANJE ČLANOVA UDRUŽENJA

 

Član 10.

 

Članovi  Udruženja  mogu postati: roditelji, nastavnici, učenici i ostali građani BiH u cilju promovisanja saradnje porodice i škole  ako prihvate programske ciljeve i statut Udruženja.

 

 

Član 11.

 

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

 

 

 

 

 

 

Član 12.

 

Član Udruženja može postati svaka osoba koja kao roditelj, nastavnik, učenik  kao  i drugi građanin  koji svojim  angažmanom ili na drugi prikladan način želi pomagati i promovisati interese Udruženja.

Osnivači stiču svojstvo člana Udruženja danom registracije Udruženja.

Zahtjev za pristupanje u redovno članstvo, podnosi se upravnom odboru Udruženja, koje donosi odluku o primanju u članstvo i unošenju u popis članova.

 

Član 13.

 

Članstvo u Udruženju može biti aktivno, pomažuće i počasno.

Redovni članovi su oni koji  svojim aktivnim radom, stalnom brigom ili prilozima doprinose radu, afirmaciji ili ostvarivanju ciljeva  rada Udruženja.

Pomažući članovi su oni koji podržavaju i pomažu ciljeve Udruženja, a ne sudjeluju aktivno u radu Udruženja.

Počasni članovi sudjeluju u radu udruženja savjetodavnom funkcijom,a mogu biti odlukom skupštine proglašeni za počasnog člana zbog izuzetnog doprinosa za rad Udruženja.

 

Član 14.

 

Udruženje vodi registar članova, a o sadržaju i načinu vođenja registra odlučuje upravni odbor.

Članovi Udruženja imaju članske knjižice, a o sadržaju i obliku kjižice odlučuje upravni odbor.

Članovi Udružena plaćaju članarinu, a o visini i načinu plaćanja odlučuje upravni odbor.

 

 

Član 15.

Članovi  udruženja mogu raditi poslove volonterski i profesionalno , a o čemu će odluku   donijeti upravni odbor .

 

Član 16.

 

Članovi  Udruženja imaju sljedeća prava i obaveze:

-          da čuva interese, ugled i čast Udruženja;

-          da razvija i njeguje odgojne, obrazovne, etičke i kulturne vrijednosti;

-          da aktivno doprinosi čuvanju i zaštiti imovine Udruženja;

-          da razvija radnu disciplinu i bori se protiv svih vidova nerada i neodgovornosti;

-          da razvija dobre pozitivne međuljudske odnose u Udruženju i šire;

-          da redovno izvršava programske i druge zadatke iz djelatnosti Udruženja, od aktivnog učešća u radu, do programske realizacije i drugih vidova angažovanja;

-          da ličnim angažovanjem ili preko izabranih delegata aktivno učestvuje u usmjeravanju aktivnosti u klubovima i sekcijama udruženja, da stvara i koristi uslove za svoje usavršavanje;

-          da pravovremeno bude obavješten o radu i stavovima svih oblika organa Udruženja;

-          da postavlja pitanja odgovornosti i opoziva u organima Udruženja;

-          da bude biran i da bira u organe upravljanja Udruženja;

-          da odlučuje u radu organa Udruženja čiji je član;

-          da se pridržava ovog statuta, odluka, zaključaka, preporuka Udruženja;

-          da se zalažu za namicanje sredstava za programe Udruženja;

-          da redovno plaća članarinu;

-          da svojim članstvom ne nameću politička, nacionalna, vjerska i druga uvjerenja koja mogu štetiti radu Udruženja;

 

Član 17.

 

Članstvo u Udruženju može prestati:

-          dobrovoljnim istupanjem iz Udruženja;

-          usljed duže neopravdane pasivnosti u radu Udruženja;

-          isključenjem zbog kršenja pravila statuta, narušavanja ugleda Udruženja, odbijanja pridržavanja odluka tijela Udruženja, neizvršavanja svojih obaveza u Udruženju;

-          smrću.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.

Član koji je isključen iz članstva ima pravo žalbe u roku 30 dana Skupštini Udruženja čija je odluka konačna.

 

Član 18.

 

Ukoliko član Udruženja bude opravdano odsutan i spriječen da aktivno učestvuje u radu, po povratku, priznaje mu se članstvo kao da ga nije prekidao. Ocjenu opravdanosti odsustva daje Upravni odbor.

 

 

Član 19.

 

Član Udruženja ne može biti lice kome je izrečena mjera bezbjednosti i zabrana javnog istupanja dok ta mjera traje

 

Član 20.

 

Mjere za povredu radnih obaveza u udruženju regulisaće se posebnim aktom o odgovornosti članova Udruženja.

 

 

 

 

 

 

 

 

V ORGANI UPRAVLJANJA

 

Član 21.

 

Organi upravljanja Udruženja su:

-          Skupština

-          Upravni odbor

-          Nadzorni odbor.

 

 

SKUPŠTINA

 

Član 22.

 

Najviši organ upravljanja Udruženja je Skupština koju  čine svi   članovi skupštine.

 

Član 23.

 

Skupština se saziva po potrebi,a najmanje jednom godišnje i to pisanim pozivom za sudjelovanje članova najmanje 15 dana prije održavanja sjednice, a u pozivu treba biti najavljen i dnevni red sjednice. Skupštinu saziva Predsjednik skupštine u dogovoru sa Upravnim odborom. Skupštini mora prisustvovati nadpolovična većina članova Udruženja.

Član 24.

 

Skupštinom predsjedava Predsjednik skupštine koji je saziva i vodi.

Mandat predsjednika je 2 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Skupština radi i odlučuje na osnovu poslovnika kojeg donosi na prvoj sjednici.

 

 

Član 25.

 

Glasanje na sjednici skupštine je javno, a iznimno se može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

Skupština donosi odluke 2/3 većinom prisutnih članova.

Mandat članova skupštine je 4 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

 

 

Član 26.

 

Predsjednik Skupštine je dužan sazvati vanrednu Skupštinu kada to zahtjeva najmanje jedna trećina (1/3) članova Skupštine ili kada to zatraži upravni odbor.

Ako Predsjednik Skupštine ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana, u slučajevima iz predhodnog stava, odluku o sazivanju skupštine donijeće upravni odbor.

 

 

Član 27.

 

Skupština bira i razrješava Predsjednika Skupštine, članove Upravnog odbora i članove Nadzornog odbora.

 

Član 28.

 

Skupština u okviru svojih prava i dužnosti vrši i sljedeće poslove:

-          donosi statut, izmjene i dopune statuta kao i druge akte predviđene statutom;

-          daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja Udruženja;

-          bira i opoziva Predsjednika Skupštine,  članove upravnog i nadzornog odbora;

-          usvaja finansijski izvještaj, završni račun i finansijski plan;

-          usvaja program rada i izvještaj o svom radu i izvještaj o radu upravnog odbora;

-          odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama Udruženja;

-          razmatra ostvarivanje programskih načela i programsku politiku razvoja i djelovanja;

-          donosi odluke i daje tumačenja tih odluka i drugih akata;

-          donosi odluke o formiranju drugih oblika materijalnog privređivanja i djelovanja u duhu pozitivnih zaonskih propisa;

-          odlučuje o primanju članova u počasno članstvo;

-          razmatra žalbe članova;

-          odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa;

 

UPRAVNI ODBOR

 

Član 29.

 

 Upravni odbor je izvršni organ. Radom upravnog odbora rukovodi njegov predsjednik koji se bira iz reda članova Upravnog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti mijenja ga neko drugo lice koje Upravni odbor imenuje.

Upravni odbor broji 11 članova .

Njihov mandat je 2 godine, sa mogućnošću  ponovnog izbora.

 

 

Član 30.

 

Upravni odbor vrši sljedeće poslove:

 

-          obezbjeđuje izvršenje odluka, zaključaka i preporuka Skupštine;

-          podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu Skupštini na usvajanje;

-          razmatra i odlučuje o konkretnim pitanjima koja su od bitne važnosti za rad pojedinih oblika djelovanja;

-          priprema i predlaže nacrt izmjena statuta i drugih normativnih akata;

-          utvrđuje programsku orijentaciju;

-          predlaže finansijski plan i prijedlog odluke o visini članarine i drugih oblika materijalno-finansijskog poslovanja;

-          podnosi i proglašava odluke o dodjeli zvanja počasnog člana;

-          predlaže članove Udruženja za interna i javna priznanja;

-          upravlja imovinom Udruženja;

-          usklađuje rad sekcija-klubova;

-          utvrđuje organizaciju stručne službe;

-          izvršava finansijski plan;

-          donosi poslovnik o svom radu;

-          odlučuje o visini  i načinu plaćanja članarine;

-          donosi odluke o prijemu u članstvo i isključenju iz članstva;

-          donosi odluku o adresi i sjedištu Udruženja;

-          donosi odluke o troškovima službenih putovanja;

-    predlaže akcije i mjere za rad Udruženja,

-     donosi kriterije o raspodjeli sredstava  

-     izvršava i druge zadatke koje mu u nadležnost stavi Skupština

 

 

Član 32.

 

Upravni odbor se sastaje po potrebi. Za rješavanje određenih konkretnih pitanja upravni odbor može formirati komisije, radne grupe i druge oblike organizovanja koji mogu biti stalna ili povremena tijela.

Upravni odbor može odlučivati ako je prisutno više od polovine njegovih članova a donosi odluke 2/3 većinom glasova prisutnih članova.

Glasanje na sjednicama upravnog odbora može biti javno i tajno, po potrebi.

 

Član 33.

 

Članovi upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koji su izabrani i to:

-          na sopstveni zahtjev;

-          ako ne prisustvuju sjednici upravnog odbora 3 puta uzastopno bez opravdanih razloga;

-          ako svojim radnjama  u vezi sa radom odbora ruše ugled Udruženja;

-          i u drugim slučajevima predviđenim zakonom, ovim statutom i aktima udruženja.

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

 

Član 34.

 

-          Predsjednik upravnog odbora je Predsjednik Udruženja.

-          Zastupa i predstavlja udruženje, saziva, utvrđuje dnevni red i predsjedava sjednicama upravnog odbora.

-          Predsjednika u slučaju spriječenosti zamjenjuje osoba koju imenuje upravni odbor.

-          Provodi odluke upravnog odbora i Skupštine.

-          Rukovodi radom  Udruženja između skupština.

-          Predlaže akcije i mjere za rad Udruženja.

-          Organizuje aktivnosti Udruženja u ostvarivanju  ciljeva Udruženja.

-          Zaključuje ugovore u ime Udruženja.

-          Aktivno sudjeluje u namicanju sredstava za potrebe Udruženja.

-          Daje smjernice za rad svih ostalih tijela Udruženja.

-          Potpisuje sve službene dokumente i odobrava službena putovanja.

      -    Podnosi izvještaj o svom radu Upravnom odboru i skupštini

      -    Mandat predsjednika je 2 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

 

 

NADZORNI ODBOR

 

Član 35.

 

Skupština Udruženja iz reda svojih aktivnih članova bira Nadzorni odbor. Nadzorni odbor ima 3 člana. Mandat Nadzornog odbora traje 2 godine, sa pravom ponovnog izbora.

U Nadzorni odbor ne mogu biti birani:

-          članovi Upravnog odbora,

-          lice koje neposredno vodi poslove finansijsko-materijalnog poslovanja,

-          predsjednik skupštine, predsjednik Udruženja i sekretar

Nadzorni odbor ima zadatake da kontroliše finansijsko-materijalno poslovanje i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i podatke o radu Udruženja.

Ima pravo zatražiti sazivanje sjednice upravnog odbora ako utvrdi nepravilnosti u  poslovanju Udruženja..

Najmanje jedan put godišnje Nadzorni odbor upoznaje Skupštinu i upravni odbor sa svojim radom.

Radom Nadzornog odbora rukovodi Predsjednik kojeg biraju članovi Nadzornog odbora međusobno. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi.

 

                                                               Član 36.          

 

Članovi Nadzornog odbora su za svoj rad odgovorni Skupštini Udruženja.

 

 

SEKRETAR UDRUŽENJA

 

Član 37.

 

Sekretar Udruženja je stručni organ udruženja i svojim radom pomaže predsjedniku Udruženja. Sekretar Udruženja može biti profesionalno lice u radnom odnosu sa punim radnim vremenom ukoliko se za to ukaže potreba i organi donesu odluku. Sekretar udruženja može biti član upravnog odbora.

Prava i dužnosti sekretara su:

-          obezbjeđuje blagovremeno provođenje odluka i zaključaka Skupštine, upravnog odbora i drugih organa i o tome ih blagovremeno informiše;

-          aktivno učestvuje u pripremanju izvještaja, informacija, prijedloga i drugih materijala za potrebe Udruženja;

-          radi na unapređenju oblika djelovanja;

-          vodi zapisnik sa sjednica upravnog odbora;

-          priprema izradu normativnih akata;

-          koordinira rad organa i obezbjeđuje realizaciju programskih zadataka;

-          odgovara za realizaciju svih zaključaka i zadataka usvojenih od organa upravljanja i rukovođenja;

-          brine o registru članova i arhivi  Udruženja;

-          radi i druge poslove iz domena ukupne aktivnosti Udruženja;

-          i obavlja druge administrativne poslove koje mu  povjeri upravni odbor.

Sekretara Udruženja postavlja i razrješava upravni odbor i za svoj rad odgovara  upravnom odboru

 

VI   PRAVILA ZA OSTVARIVANJE,KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA UDRUŽENJA I NADZOR NAD KORIŠTENJEM TIH

SREDSTAVA

 

Član 38.

 

Imovinu Udruženja čine prava, stvari i novac koje Udruženje stiče u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Za obaveze prema trećim licima Udruženje odgovara cjelokupnom imovinom.

 

Član 39.

 

Izvori sredstava za ostvarenje programskih ciljeva i zadataka Udruženja su:

1.      članarina

2.      dobrovoljni prilozi i pokloni javnih institucija, fizičkih i pravnih lica, kako stranih tako i domaćih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste

3.      donacije i sponzorstvo

4.      državnih subvencija i ugovora sa državom,javnim institucijama,fizičkim i pravnim licima

5.      organizacija seminara i predavanja, izdavaštva i pružanja drugih usluga

6.      prihoda stečenih kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja (kako je određeno ovim statutom)

7.      drugih izvora u skladu sa važećim zakonima

 

Član 40.

 

O svim sredstvima kao i pokretnoj i nepokretnoj imovini, Udruženje je dužno voditi odgovarajuću evidenciju u skladu sa zakonom.

Sredstva se mogu koristiti isključivo za ostvarenje programskih ciljeva i zadataka Udruženja. Utrošak navedenih sredstava Udruženja vrši se shodno finansijskom planu Udruženja.

 

Član 41.

 

Kontrolu finansijskog poslovanja udruženja vrši Nadzorni odbor.

 

Član 42.

 

Udruženje je dužno da vodi poslovne knjige po važećim zakonskim propisima i uputama nadležnih organa, da ih periodično zaključuje, da na osnovu ovih knjiga sastavlja po potrebi periodične izvještaje prema zahtjevu nadležnih organa.

Finansijski izvještaj i izvještaj o radu Udruženja na prijedlog upravnog odbora donosi Skupština udruženja.

 STRUČNA SLUŽBA

 

Član 43.

 

Poslovi stručne službe udruženja (finansijsko-knjigovodstvene) mogu se povjeriti stručnoj organizaciji ukoliko je to cjelishodnije i ekonomičnije od organizovanja sopstvene službe.

 

VII  JAVNOST RADA

 

Član 44.

 

Rad Udruženja je javan. Javnost rada Udruženja ostvaruje se na način utvrđen zakonom i ovim statutom. Članovi Udruženja imaju pravo uvida u odluke tijela udruženja i u rad Udruženja uopšte.

Javnost Udruženja ostvaruje se pismenim ili usmenim obavještavanjem članova ili na neki drugi prikladan način. Ovlašteni predstavnici Udruženja mogu informisati javnost i sredstva informisanja o radu Udruženja.

 

 

VIII   POSTUPAK IZMJENE I DOPUNE STATUTA I DONOŠENJE DRUGIH OPŠTIH AKATA UDRUŽENJA

 

Član 45.

 

Inicijativu za izmjene i dopune statuta može podnijeti svaki član Udruženja. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem.

 

Član 46.

 

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta utvrđuje Upravni odbor. Utvrđeni prijedlog dostavlja se Skupštini najmanje 30 dana prije održavanje sjednice.

 

Član 47.

 

O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Udruženja.

 

Član 48.

 

Pored Statuta organi Udruženja mogu donositi i druge akte i to:

-          odluke,

-          pravilnike,

-          poslovnike.

Opšti akti Udruženja moraju biti saglasni zakonu i Statutu Udruženja.

 

 

 

Član 49.

 

Originalni primjerci Statuta i opštih akata Udruženja čuvaju se u arhivi Udruženja.

 

Član 50.

 

Tumačenje, izmjene i dopune ovog Statuta vrši skupština Udruženja.

 

Član 51.

 

Statut Udruženja stupa na snagu danom usvajanja na Osnivačkoj skupštini,a primjenit će se od dana upisa u Registar kod nadležnog organa.

 

IX  OBLIK I SADRŽAJ PEČATA

 

Član 52.

 

Udruženje ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm. Uz obod pečata upisan je puni naziv Udruženja :Udruženje za saradnju roditelja i škola u Bosni i Hercegovini ,ispisan  latiničnim pismom sa sjedištem u Sarajevu, a u sredini pečata je ispisan skraćeni naziv Udruženja-USRŠBiH.

 

 

X  ZASTUPANJE UDRUŽENJA

 

Član 53.

 

Udruženje zastupa predsjednik udruženja  koji je ujedno i  predsjednik  upravnog odbora. Upravni odbor može donijeti odluku kojom će ovlastiti i druga lica koje će zastupati  udruženje odlukom  iz ovog člana  upravni odbor će utvrditi  ovlaštenja , odnosno ograničenja ovlaštenog lica  u zastupanju  Udruženja.

 

 

XI   USLOVI I POSTUPAK ZA PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE, TRANSFORMACIJU ILI PRESTANAK  RADA UDRUŽENJA

 

Član 54.

 

Udruženje se može pripojiti drugom Udruženju..

Udruženje se može transformisati u Udruženje od javnog interesa.

 

Član 55.

 

Odluku o pripajanju ili transformisanju donosi Skupština Udruženja na prijedlog Upravnog odbora.

 

Član 56.

 

Udruženje može prestati sa radom po sili zakona na temelju odluke o zabrani rada Udruženja. 

 

Član 57.

 

Udruženje prestaje sa radom dobrovoljno, ako Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova Udruženja donese odluku o raspuštanju Udruženja.

 

 

XII POSTUPAK ZA RASPOLAGANJE IMOVINOM I DRUGIM SREDSTVIMA U SLUČAJU RASPUŠTANJA ILI PRESTANKA RADA UDRUŽENJA

 

Član 58.

 

U slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja, izvršiće se popis imovine, sastaviti likvidacioni bilans, podmiriti zakonske i ugovorene obaveze, a ostatak imovine  na neko drugo  udruženje sa sličnim programskim ciljevima a u skladu sa odlukom skupštine.

 

 

XIII  DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA ORGANIZACIJU I DJELOVANJE UDRUŽENJA

 

Član 59.

 

U cilju obogaćenja i unapređenja svojih programskih ciljeva, Udruženje ostvaruje saradnju sa srodnim i drugim organizacijama u inostranstvu. Saradnja može biti ostvarena u svim segmentima rada Udruženja u cilju razmjene programskih sadržaja, iskustava i unapređenja cjelokupne djelatnosti u skladu sa zakonom i statutom.

U skladu sa principima nezavisnosti, suvereniteta, utvrđene spoljne politike i ustavnog uređenja, Udruženje može da ostvaruje saradnju sa odgovarajućim organizacijama  i drugim oblicima udruživanja u inostranstvu, maticama iseljenika i naših građana i drugim inostranim organizacijama .

 

                                                    Član  60.

 

 Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se sa danom upisa u registar  Udruženja.

 

 

 

 

       Predsjednik  Skupštine                                                                                           ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                        Husić Halima

       ______________

 

 

Broj: 02/ 2005.           

Datum: 28.02.2005.godine                                                                                          

 

 

 

 

Statut

Ponedjeljak, 10 Oktobar 2011 20:57 Published in Statut

Na osnovu člana 10. u vezi sa članom 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik/novine BiH”,br.32/01 I 42/03) Osnivačka skupština  Udruženja za saradnju roditelja i škola ,koja je održana dana 28.02.2005-e godine u Sarajevu , usvojila je    

                     

S T A T U T

 

UDRUŽENJA ZA SARADNJU  RODITELJA I ŠKOLA
 BOSNE  I HERCEGOVINE

 

 

 

I   OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovaj Statut je osnovni akt kojim se reguliše organizacija i djelatnost Udruženja  koje je osnovano odlukom o osnivanju  na osnivačkoj skupštini dana 28.02.2005. god. u skladu sa Zakonom  o udruženjima  i fondacijama  Bosne i Hercegovine.

 

Član 2.

  

Udruženje   (u daljnjem tekstu Udruženje)  djeluje na cijeloj  teritoriji Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom  o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

 

Član 3.

 

Udruženje stiče svojstvo pravnog lica  danom upisa u  registar  kod nadležnog organa.

 

Član 4.

 

 Ovim statutom  u skladu  sa članom 12  zakona utvrđuje se :

 • Puni i skraćeni naziv Udruženja  i sjedište udruženja
 • Ciljevi Udruženja
 • Postupak za primanje  i isključivanje članova  Udruženja
 • Organi udruženja
 • Pravila za ostvarivanje , korištenje  i raspolagnje sredstvima  Udruženja i nadzor nad korištenjem tih sredstava
 • Javnost rada
 • Postupak za izmjenu i dopunu Statuta   i donošenje drugih opštih akata
 • Oblik  i sadržaj pečata
 •  Zastupanje Udruženja
 • Uslovi i postupak za pripajanje , razdvajanje, transformaciju  ili prestanak rada  Udruženja
 • Druga pitanja  od značaja za organizaciju  i djelovanje  Udruženja

 

 

II  NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

Član 5.

 

Puni  naziv Udruženja  je :

 

Udruženje  za saradnju  roditelja  i škola u Bosni i Hercegovini

Udruga za suradnju roditelja i škola u Bosni i Hercegovini

Удруженје за сараднју родителја и школа у Босни и Херцеговини

 

Skraćeni naziv Udruženja :

 

USRŠBIH

USRŠBIH

УСРШБИХ

 

Puni naziv Udruženja  službeno se koristi  na latinici i ćirilici , a  koristi se na sva tri jezika  koji su u službenoj upotrebi  u Bosni i Hercegovini.

 

Član 6.

 

Sjedište Udruženja je: Sarajevo, ul.Zagrebačka br.18.

Odluku o promjeni adrese donosi upravni odbor Udruženja.

 

Član 7.

 

Udruženje djeluje na principima humanosti, nepristrasnosti, nezavisnosti, tolerancije,  u duhu razvoja ljudskih prava, demokratije i multietničnosti.

 

 III  CILJEVI  UDRUŽENJA

 

Član 8.

  

Ciljevi Udruženja su:

 

-          Aktivno uključenje roditelja i nastavnika, učenika i građana u obrazovni

sistem, te razvoj vijeća roditelja i škole u BiH.

-          Umrežavanje vijeća roditelja na nivou BiH i šire radi sticanja znanja i vještina, razmjene iskustava, izgradnje povjerenja i podrške, te uzajamna saradnja i pomoć.

-          Rad na edukativnim aktivnostima za svoje članove putem različitih  edukativnih programa i sadržaja.

-          Rad na promovisanju i zastupanju  prava  roditelja, nastavnika i učenika .

-          Promovisanje rada i aktivnosti vijeća škole i roditelja BiH.

-          Razvijanje i realizacija programa i projekata koji su od općeg interesa za Udruženje.

-          Rad na prikupljanju i namicanju sredstava za rad, te promocija donatorstva i sponzorstva.

-          Uspostavljanje i razvijanje komunikacije i dijaloga između udruženja i predstavnika vlasti, stručnih ustanova, institucija i organizacija, medija, građana u zemlji i van nje, te prezentacija stavova i mišljenja  Udruženja prema svim zainteresovanim.

-          Razvoj  saradnje Udruženja sa drugim  ustanovama i udruženjima u zemlji i inozemstvu radi saradnje i razmjene iskustava sa sličnim organizacijama koje doprinose jačanju demokratije u školama  i unapređivanju odgoja i obrazovanja

-          Uticaj  i učešće u kreiranju odgojno  obrazovnog rada.

-          Poticanje i razvijanje različitih oblika i programa zajedničkog rada putem  manifestacija, konferencija i različitih događaja,takmičenja, edukativnih, stručnih i kulturnih  skupova, te  izdavačke djelatnosti.

-          Radi na promovisanju volonterstva.

-          Rad na poboljšavanju uvjeta rada škola.

-          Ostvaruje i druge zadatke koji proističu iz djelovanja i rada Udruženja  u skladu  sa odredbama ovog   statuta.

 

Član 9.

 

Utvrđene ciljeve Udruženje ostvaruje na način određen zakonom,ovim Statutom i drugim opštim aktima Udruženja.

 

   

IV  POSTUPAK ZA PRIMANJE I ISKLJUČIVANJE ČLANOVA UDRUŽENJA

 

Član 10.

 

Članovi  Udruženja  mogu postati: roditelji, nastavnici, učenici i ostali građani BiH u cilju promovisanja saradnje porodice i škole  ako prihvate programske ciljeve i statut Udruženja.

 

 

Član 11.

 

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

Član 12.

 

Član Udruženja može postati svaka osoba koja kao roditelj, nastavnik, učenik  kao  i drugi građanin  koji svojim  angažmanom ili na drugi prikladan način želi pomagati i promovisati interese Udruženja.

Osnivači stiču svojstvo člana Udruženja danom registracije Udruženja.

Zahtjev za pristupanje u redovno članstvo, podnosi se upravnom odboru Udruženja, koje donosi odluku o primanju u članstvo i unošenju u popis članova.

 

Član 13.

 

Članstvo u Udruženju može biti aktivno, pomažuće i počasno.

Redovni članovi su oni koji  svojim aktivnim radom, stalnom brigom ili prilozima doprinose radu, afirmaciji ili ostvarivanju ciljeva  rada Udruženja.

Pomažući članovi su oni koji podržavaju i pomažu ciljeve Udruženja, a ne sudjeluju aktivno u radu Udruženja.

Počasni članovi sudjeluju u radu udruženja savjetodavnom funkcijom,a mogu biti odlukom skupštine proglašeni za počasnog člana zbog izuzetnog doprinosa za rad Udruženja.

 

Član 14.

 

Udruženje vodi registar članova, a o sadržaju i načinu vođenja registra odlučuje upravni odbor.

Članovi Udruženja imaju članske knjižice, a o sadržaju i obliku kjižice odlučuje upravni odbor.

Članovi Udružena plaćaju članarinu, a o visini i načinu plaćanja odlučuje upravni odbor.

 

 

Član 15.

Članovi  udruženja mogu raditi poslove volonterski i profesionalno , a o čemu će odluku   donijeti upravni odbor .

 

Član 16.

 

Članovi  Udruženja imaju sljedeća prava i obaveze:

-          da čuva interese, ugled i čast Udruženja;

-          da razvija i njeguje odgojne, obrazovne, etičke i kulturne vrijednosti;

-          da aktivno doprinosi čuvanju i zaštiti imovine Udruženja;

-          da razvija radnu disciplinu i bori se protiv svih vidova nerada i neodgovornosti;

-          da razvija dobre pozitivne međuljudske odnose u Udruženju i šire;

-          da redovno izvršava programske i druge zadatke iz djelatnosti Udruženja, od aktivnog učešća u radu, do programske realizacije i drugih vidova angažovanja;

-          da ličnim angažovanjem ili preko izabranih delegata aktivno učestvuje u usmjeravanju aktivnosti u klubovima i sekcijama udruženja, da stvara i koristi uslove za svoje usavršavanje;

-          da pravovremeno bude obavješten o radu i stavovima svih oblika organa Udruženja;

-          da postavlja pitanja odgovornosti i opoziva u organima Udruženja;

-          da bude biran i da bira u organe upravljanja Udruženja;

-          da odlučuje u radu organa Udruženja čiji je član;

-          da se pridržava ovog statuta, odluka, zaključaka, preporuka Udruženja;

-          da se zalažu za namicanje sredstava za programe Udruženja;

-          da redovno plaća članarinu;

-          da svojim članstvom ne nameću politička, nacionalna, vjerska i druga uvjerenja koja mogu štetiti radu Udruženja;

 

Član 17.

 

Članstvo u Udruženju može prestati:

-          dobrovoljnim istupanjem iz Udruženja;

-          usljed duže neopravdane pasivnosti u radu Udruženja;

-          isključenjem zbog kršenja pravila statuta, narušavanja ugleda Udruženja, odbijanja pridržavanja odluka tijela Udruženja, neizvršavanja svojih obaveza u Udruženju;

-          smrću.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.

Član koji je isključen iz članstva ima pravo žalbe u roku 30 dana Skupštini Udruženja čija je odluka konačna.

 

Član 18.

 

Ukoliko član Udruženja bude opravdano odsutan i spriječen da aktivno učestvuje u radu, po povratku, priznaje mu se članstvo kao da ga nije prekidao. Ocjenu opravdanosti odsustva daje Upravni odbor.

 

 

Član 19.

 

Član Udruženja ne može biti lice kome je izrečena mjera bezbjednosti i zabrana javnog istupanja dok ta mjera traje

 

Član 20.

 

Mjere za povredu radnih obaveza u udruženju regulisaće se posebnim aktom o odgovornosti članova Udruženja.

V ORGANI UPRAVLJANJA

 

Član 21.

 

Organi upravljanja Udruženja su:

-          Skupština

-          Upravni odbor

-          Nadzorni odbor.

 

 

SKUPŠTINA

 

Član 22.

 

Najviši organ upravljanja Udruženja je Skupština koju  čine svi   članovi skupštine.

 

Član 23.

 

Skupština se saziva po potrebi,a najmanje jednom godišnje i to pisanim pozivom za sudjelovanje članova najmanje 15 dana prije održavanja sjednice, a u pozivu treba biti najavljen i dnevni red sjednice. Skupštinu saziva Predsjednik skupštine u dogovoru sa Upravnim odborom. Skupštini mora prisustvovati nadpolovična većina članova Udruženja.

Član 24.

 

Skupštinom predsjedava Predsjednik skupštine koji je saziva i vodi.

Mandat predsjednika je 2 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Skupština radi i odlučuje na osnovu poslovnika kojeg donosi na prvoj sjednici.

 

 

Član 25.

 

Glasanje na sjednici skupštine je javno, a iznimno se može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

Skupština donosi odluke 2/3 većinom prisutnih članova.

Mandat članova skupštine je 4 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

 

 

Član 26.

 

Predsjednik Skupštine je dužan sazvati vanrednu Skupštinu kada to zahtjeva najmanje jedna trećina (1/3) članova Skupštine ili kada to zatraži upravni odbor.

Ako Predsjednik Skupštine ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana, u slučajevima iz predhodnog stava, odluku o sazivanju skupštine donijeće upravni odbor.

 

 

Član 27.

 

Skupština bira i razrješava Predsjednika Skupštine, članove Upravnog odbora i članove Nadzornog odbora.

 

Član 28.

 

Skupština u okviru svojih prava i dužnosti vrši i sljedeće poslove:

-          donosi statut, izmjene i dopune statuta kao i druge akte predviđene statutom;

-          daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja Udruženja;

-          bira i opoziva Predsjednika Skupštine,  članove upravnog i nadzornog odbora;

-          usvaja finansijski izvještaj, završni račun i finansijski plan;

-          usvaja program rada i izvještaj o svom radu i izvještaj o radu upravnog odbora;

-          odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama Udruženja;

-          razmatra ostvarivanje programskih načela i programsku politiku razvoja i djelovanja;

-          donosi odluke i daje tumačenja tih odluka i drugih akata;

-          donosi odluke o formiranju drugih oblika materijalnog privređivanja i djelovanja u duhu pozitivnih zaonskih propisa;

-          odlučuje o primanju članova u počasno članstvo;

-          razmatra žalbe članova;

-          odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa;

 

UPRAVNI ODBOR

 

Član 29.

 

 Upravni odbor je izvršni organ. Radom upravnog odbora rukovodi njegov predsjednik koji se bira iz reda članova Upravnog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti mijenja ga neko drugo lice koje Upravni odbor imenuje.

Upravni odbor broji 11 članova .

Njihov mandat je 2 godine, sa mogućnošću  ponovnog izbora.

 

Član 30.

 

Upravni odbor vrši sljedeće poslove:

 

-          obezbjeđuje izvršenje odluka, zaključaka i preporuka Skupštine;

-          podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu Skupštini na usvajanje;

-          razmatra i odlučuje o konkretnim pitanjima koja su od bitne važnosti za rad pojedinih oblika djelovanja;

-          priprema i predlaže nacrt izmjena statuta i drugih normativnih akata;

-          utvrđuje programsku orijentaciju;

-          predlaže finansijski plan i prijedlog odluke o visini članarine i drugih oblika materijalno-finansijskog poslovanja;

-          podnosi i proglašava odluke o dodjeli zvanja počasnog člana;

-          predlaže članove Udruženja za interna i javna priznanja;

-          upravlja imovinom Udruženja;

-          usklađuje rad sekcija-klubova;

-          utvrđuje organizaciju stručne službe;

-          izvršava finansijski plan;

-          donosi poslovnik o svom radu;

-          odlučuje o visini  i načinu plaćanja članarine;

-          donosi odluke o prijemu u članstvo i isključenju iz članstva;

-          donosi odluku o adresi i sjedištu Udruženja;

-          donosi odluke o troškovima službenih putovanja;

-    predlaže akcije i mjere za rad Udruženja,

-     donosi kriterije o raspodjeli sredstava  

-     izvršava i druge zadatke koje mu u nadležnost stavi Skupština

 

 

Član 32.

 

Upravni odbor se sastaje po potrebi. Za rješavanje određenih konkretnih pitanja upravni odbor može formirati komisije, radne grupe i druge oblike organizovanja koji mogu biti stalna ili povremena tijela.

Upravni odbor može odlučivati ako je prisutno više od polovine njegovih članova a donosi odluke 2/3 većinom glasova prisutnih članova.

Glasanje na sjednicama upravnog odbora može biti javno i tajno, po potrebi.

 

Član 33.

 

Članovi upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koji su izabrani i to:

-          na sopstveni zahtjev;

-          ako ne prisustvuju sjednici upravnog odbora 3 puta uzastopno bez opravdanih razloga;

-          ako svojim radnjama  u vezi sa radom odbora ruše ugled Udruženja;

-          i u drugim slučajevima predviđenim zakonom, ovim statutom i aktima udruženja.

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

 

Član 34.

 

-          Predsjednik upravnog odbora je Predsjednik Udruženja.

-          Zastupa i predstavlja udruženje, saziva, utvrđuje dnevni red i predsjedava sjednicama upravnog odbora.

-          Predsjednika u slučaju spriječenosti zamjenjuje osoba koju imenuje upravni odbor.

-          Provodi odluke upravnog odbora i Skupštine.

-          Rukovodi radom  Udruženja između skupština.

-          Predlaže akcije i mjere za rad Udruženja.

-          Organizuje aktivnosti Udruženja u ostvarivanju  ciljeva Udruženja.

-          Zaključuje ugovore u ime Udruženja.

-          Aktivno sudjeluje u namicanju sredstava za potrebe Udruženja.

-          Daje smjernice za rad svih ostalih tijela Udruženja.

-          Potpisuje sve službene dokumente i odobrava službena putovanja.

      -    Podnosi izvještaj o svom radu Upravnom odboru i skupštini

      -    Mandat predsjednika je 2 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

 

 

NADZORNI ODBOR

 

Član 35.

 

Skupština Udruženja iz reda svojih aktivnih članova bira Nadzorni odbor. Nadzorni odbor ima 3 člana. Mandat Nadzornog odbora traje 2 godine, sa pravom ponovnog izbora.

U Nadzorni odbor ne mogu biti birani:

-          članovi Upravnog odbora,

-          lice koje neposredno vodi poslove finansijsko-materijalnog poslovanja,

-          predsjednik skupštine, predsjednik Udruženja i sekretar

Nadzorni odbor ima zadatake da kontroliše finansijsko-materijalno poslovanje i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i podatke o radu Udruženja.

Ima pravo zatražiti sazivanje sjednice upravnog odbora ako utvrdi nepravilnosti u  poslovanju Udruženja..

Najmanje jedan put godišnje Nadzorni odbor upoznaje Skupštinu i upravni odbor sa svojim radom.

Radom Nadzornog odbora rukovodi Predsjednik kojeg biraju članovi Nadzornog odbora međusobno. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi.

 

                                                               Član 36.          

 

Članovi Nadzornog odbora su za svoj rad odgovorni Skupštini Udruženja.

 

 

SEKRETAR UDRUŽENJA

 

Član 37.

 

Sekretar Udruženja je stručni organ udruženja i svojim radom pomaže predsjedniku Udruženja. Sekretar Udruženja može biti profesionalno lice u radnom odnosu sa punim radnim vremenom ukoliko se za to ukaže potreba i organi donesu odluku. Sekretar udruženja može biti član upravnog odbora.

Prava i dužnosti sekretara su:

-          obezbjeđuje blagovremeno provođenje odluka i zaključaka Skupštine, upravnog odbora i drugih organa i o tome ih blagovremeno informiše;

-          aktivno učestvuje u pripremanju izvještaja, informacija, prijedloga i drugih materijala za potrebe Udruženja;

-          radi na unapređenju oblika djelovanja;

-          vodi zapisnik sa sjednica upravnog odbora;

-          priprema izradu normativnih akata;

-          koordinira rad organa i obezbjeđuje realizaciju programskih zadataka;

-          odgovara za realizaciju svih zaključaka i zadataka usvojenih od organa upravljanja i rukovođenja;

-          brine o registru članova i arhivi  Udruženja;

-          radi i druge poslove iz domena ukupne aktivnosti Udruženja;

-          i obavlja druge administrativne poslove koje mu  povjeri upravni odbor.

Sekretara Udruženja postavlja i razrješava upravni odbor i za svoj rad odgovara  upravnom odboru.

 

   PRAVILA ZA OSTVARIVANJE,KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA UDRUŽENJA I NADZOR NAD KORIŠTENJEM TIH

SREDSTAVA

 

Član 38.

 

Imovinu Udruženja čine prava, stvari i novac koje Udruženje stiče u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Za obaveze prema trećim licima Udruženje odgovara cjelokupnom imovinom.

 

Član 39.

 

Izvori sredstava za ostvarenje programskih ciljeva i zadataka Udruženja su:

1.      članarina

2.      dobrovoljni prilozi i pokloni javnih institucija, fizičkih i pravnih lica, kako stranih tako i domaćih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste

3.      donacije i sponzorstvo

4.      državnih subvencija i ugovora sa državom,javnim institucijama,fizičkim i pravnim licima

5.      organizacija seminara i predavanja, izdavaštva i pružanja drugih usluga

6.      prihoda stečenih kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja (kako je određeno ovim statutom)

7.      drugih izvora u skladu sa važećim zakonima

 

Član 40.

 

O svim sredstvima kao i pokretnoj i nepokretnoj imovini, Udruženje je dužno voditi odgovarajuću evidenciju u skladu sa zakonom.

Sredstva se mogu koristiti isključivo za ostvarenje programskih ciljeva i zadataka Udruženja. Utrošak navedenih sredstava Udruženja vrši se shodno finansijskom planu Udruženja.

 

Član 41.

 

Kontrolu finansijskog poslovanja udruženja vrši Nadzorni odbor.

 

Član 42.

 

Udruženje je dužno da vodi poslovne knjige po važećim zakonskim propisima i uputama nadležnih organa, da ih periodično zaključuje, da na osnovu ovih knjiga sastavlja po potrebi periodične izvještaje prema zahtjevu nadležnih organa.

Finansijski izvještaj i izvještaj o radu Udruženja na prijedlog upravnog odbora donosi Skupština udruženja.

 

 STRUČNA SLUŽBA

 

Član 43.

 

Poslovi stručne službe udruženja (finansijsko-knjigovodstvene) mogu se povjeriti stručnoj organizaciji ukoliko je to cjelishodnije i ekonomičnije od organizovanja sopstvene službe.

 

VII  JAVNOST RADA

 

Član 44.

 

Rad Udruženja je javan. Javnost rada Udruženja ostvaruje se na način utvrđen zakonom i ovim statutom. Članovi Udruženja imaju pravo uvida u odluke tijela udruženja i u rad Udruženja uopšte.

Javnost Udruženja ostvaruje se pismenim ili usmenim obavještavanjem članova ili na neki drugi prikladan način. Ovlašteni predstavnici Udruženja mogu informisati javnost i sredstva informisanja o radu Udruženja.

 

 VIII   POSTUPAK IZMJENE I DOPUNE STATUTA I DONOŠENJE DRUGIH OPŠTIH AKATA UDRUŽENJA

 

Član 45.

 

Inicijativu za izmjene i dopune statuta može podnijeti svaki član Udruženja. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem.

 

Član 46.

 

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta utvrđuje Upravni odbor. Utvrđeni prijedlog dostavlja se Skupštini najmanje 30 dana prije održavanje sjednice.

 

Član 47.

 

O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Udruženja.

 

Član 48.

 

Pored Statuta organi Udruženja mogu donositi i druge akte i to:

-          odluke,

-          pravilnike,

-          poslovnike.

Opšti akti Udruženja moraju biti saglasni zakonu i Statutu Udruženja.

 

 

 

Član 49.

 

Originalni primjerci Statuta i opštih akata Udruženja čuvaju se u arhivi Udruženja.

 

Član 50.

 

Tumačenje, izmjene i dopune ovog Statuta vrši skupština Udruženja.

 

Član 51.

 

Statut Udruženja stupa na snagu danom usvajanja na Osnivačkoj skupštini,a primjenit će se od dana upisa u Registar kod nadležnog organa.

 

IX  OBLIK I SADRŽAJ PEČATA

 

Član 52.

 

Udruženje ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm. Uz obod pečata upisan je puni naziv Udruženja :Udruženje za saradnju roditelja i škola u Bosni i Hercegovini ,ispisan  latiničnim pismom sa sjedištem u Sarajevu, a u sredini pečata je ispisan skraćeni naziv Udruženja-USRŠBiH.

 

 

X  ZASTUPANJE UDRUŽENJA

 

Član 53.

 

Udruženje zastupa predsjednik udruženja  koji je ujedno i  predsjednik  upravnog odbora. Upravni odbor može donijeti odluku kojom će ovlastiti i druga lica koje će zastupati  udruženje odlukom  iz ovog člana  upravni odbor će utvrditi  ovlaštenja , odnosno ograničenja ovlaštenog lica  u zastupanju  Udruženja.

 

 

XI   USLOVI I POSTUPAK ZA PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE, TRANSFORMACIJU ILI PRESTANAK  RADA UDRUŽENJA

 

Član 54.

 

Udruženje se može pripojiti drugom Udruženju..

Udruženje se može transformisati u Udruženje od javnog interesa.

 

Član 55.

 

Odluku o pripajanju ili transformisanju donosi Skupština Udruženja na prijedlog Upravnog odbora.

 

Član 56.

 

Udruženje može prestati sa radom po sili zakona na temelju odluke o zabrani rada Udruženja.

  

Član 57.

 

Udruženje prestaje sa radom dobrovoljno, ako Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova Udruženja donese odluku o raspuštanju Udruženja.

 

 

XII POSTUPAK ZA RASPOLAGANJE IMOVINOM I DRUGIM SREDSTVIMA U SLUČAJU RASPUŠTANJA ILI PRESTANKA RADA UDRUŽENJA

 

Član 58.

 

U slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja, izvršiće se popis imovine, sastaviti likvidacioni bilans, podmiriti zakonske i ugovorene obaveze, a ostatak imovine  na neko drugo  udruženje sa sličnim programskim ciljevima a u skladu sa odlukom skupštine.

 

 

 

XIII  DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA ORGANIZACIJU I DJELOVANJE UDRUŽENJA

 

Član 59.

 

U cilju obogaćenja i unapređenja svojih programskih ciljeva, Udruženje ostvaruje saradnju sa srodnim i drugim organizacijama u inostranstvu. Saradnja može biti ostvarena u svim segmentima rada Udruženja u cilju razmjene programskih sadržaja, iskustava i unapređenja cjelokupne djelatnosti u skladu sa zakonom i statutom.

U skladu sa principima nezavisnosti, suvereniteta, utvrđene spoljne politike i ustavnog uređenja, Udruženje može da ostvaruje saradnju sa odgovarajućim organizacijama  i drugim oblicima udruživanja u inostranstvu, maticama iseljenika i naših građana i drugim inostranim organizacijama .

 

                                                    Član  60.

 

 Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se sa danom upisa u registar  Udruženja.

 

 

 

 

     Predsjednik Skupštine                                                                                           ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                           Husić Halima

      _______________

 

 

Broj: 02/ 2005.           

Datum: 28.02.2005.godine                                                                                          

 

 

 

 

PROBA

Utorak, 11 Januar 2011 20:27 Published in VIJEST
TUDU

ovo

Utorak, 07 Decembar 2010 15:16 Published in Standardni članak

Prrooo

 

ppp

Nedjelja, 05 Decembar 2010 19:50 Published in Standardni članak

Proba

Nedjelja, 05 Decembar 2010 19:45 Published in Standardni članak
dfsdgfsgfsfsf

Standardni članak

Subota, 04 Decembar 2010 17:46 Published in Standardni članak